...
🛫 Дізнайтеся більше про інфобізнес, фінансову грамотність, особистісний ріст. Інтернет-бізнес, бізнес в інтернеті, інвестиції, заробіток, професії, вигідні інвестиції, депозити. Історії успіху, саморозвиток, особистісний ріст.

Робота в команді: ключові фактори успіху

34

Команда може складатися зі співробітників як одного, так і різних рівнів та підрозділів компанії. У період роботи у складі команди, її члени мають рівні правничий та виконують, які з цілей і завдань команди, обов’язки. Для роботи в команді немає значення, яку посаду обіймає колега. У команді усі співробітники мають рівні позиції.

Права та обов’язки членів команди є, з одного боку, основою організації роботи в рамках команди, а з іншого – базисом для оцінки здібностей учасників до такої форми роботи.

Обов’язки учасника команди

Кожен учасник команди зобов’язаний направити свої сили, знання та можливості на досягнення поставлених перед командою цілей. При цьому він не повинен, слідуючи егоїстичним міркуванням, приховувати ідеї та рішення, необхідні команді, для їхнього подальшого використання на основному місці роботи.

Кожен член команди зобов’язаний вільно висловлювати свої думки щодо проблем без огляду на зобов’язання, які пов’язують його з керівником за основним місцем роботи.

Ніхто з учасників командної роботи не повинен ставити свою активність у залежність від ставлення групи до його рекомендацій. Більше того, кожен член команди повинен бути готовий підкоритися рішенню більшості, навіть якщо це рішення суперечить його власним ідеям. Виняток становить той випадок, коли в команді, на думку одного з її членів, виникла особлива ситуація, за яку він не хоче відповідати. І тут «особлива думка» має знайти свій відбиток у протоколі.

Кожному члену команди слід бути лояльним стосовно колег. Він не повинен інформувати про зміст дискусій та рішення команди сторонніх осіб або використовувати ці рішення в особистих цілях.

Кожен член команди зобов’язаний ставитись до інших її учасників як до рівноправних партнерів. Він повинен об’єктивно аналізувати їхні ідеї та висловлювати за ними свою точку зору.

Терпимість та взаємна повага є найважливішими умовами успішної роботи в команді.

Кожен член команди зобов’язаний інформувати інших про все, що їм необхідно знати для виконання поставлених перед командою завдань.

Жоден із членів команди не може перешкоджати співпраці її учасників через власні симпатії та антипатії.

З метою підвищення ефективності співробітництва кожен член команди повинен намагатися встановити хороші ділові відносини з іншими учасниками команди.

З цих обов’язків випливають права члена команди.

Права учасника команди

Вільно висловлювати свою думку та вимагати її перевірки.

Вимагати встановлення конфіденційних, які не підлягають розголосу, довірчих відносин. Думки, які він висловив під час роботи у команді, не повинні стати відомими третім особам. Співробітник не може наражатися на небезпеку через ідей, висловлених ним у процесі роботи в команді.

Отримувати об’єктивну та повну інформацію від інших членів команди.

Вимагати, щоб висловлені ним думки використовувалися іншими членами команди на стороні тільки в тому випадку, якщо це не завдає шкоди виконанню поставлених перед командою завдань або якщо на це отримано спеціальний дозвіл.

Вимагати, щоб у процесі роботи у команді дотримувалися принципів коректної поведінки.

Відповідальність під час роботи у команді

Команда як єдине ціле відповідає за все, що вона робить і не робить.

Команда домовляється у тому, що загальну відповідальність несуть її члени, навіть якщо вони спочатку висловлювали сумнів. Вони можуть дистанціюватися від прийнятого командою рішення, посилаючись свої заперечення.

Якщо команді не вдається досягти єдності, рішення приймається більшістю голосів. У цьому випадку меншість може внести до протоколу «особливу думку». Надалі воно підпорядковується більшості та працює на основі прийнятого рішення. У цьому випадку зазначені особи, хоч і не відповідають за прийняте рішення, але відповідають за подальші загальні результати роботи, отримані на основі цього рішення. Незгода окремих членів із загальним рішенням не звільняє їхню відмінність від відповідальності за можливі наслідки.

Якщо команда більшістю голосів приймає рішення, яке окремі її члени вважають неприпустимою помилкою, за яку вони не хочуть відповідати, вони повинні чітко заявити про це колективу команди. У цьому випадку інформується «лідер» команди, який приймає рішення про можливе виключення зі складу команди відповідної особи або про набір нової команди.

На практиці справа часто доходить до так званого «бездоріжжя» — ситуації, коли необхідно вирішувати, в якому з двох напрямків необхідно рухатися далі. Якщо сама команда не в змозі знайти вихід, то лідер повинен або вирішити, яким з двох шляхів йти, або сформувати дві команди для роботи по кожному з напрямків.

Лідер команди відповідає за результати роботи так само, як і будь-який рядовий член команди. За правильну організацію роботи, якою він займається у межах своєї діяльності у команді, він відповідає перед її колективом. Подвійна відповідальність лідера перед командою та замовником суперечила б сутності його становища всередині команди.

Для вирішення завдань, що виходять за рамки звичайного процесу колегіального співробітництва в рамках існуючої організаційної структури, керівник або керівництво фірми зобов’язані створити відповідну команду і оформити це документально. Таку команду, створену постійно, слід розглядати як новий підрозділ. Воно може бути сформоване однією з керівників. Прийняття відповідного рішення входить до компетенції керівництва фірми чи підпорядкованого йому органу.

Спеціально створена команда розпускається, як вона виконає поставлені завдання. Якщо при цьому йдеться про команду, організовану керівництвом фірми або іншим компетентним органом, то вони повинні її розформовувати.

Переваги командної роботи

Команда уможливлює вирішення завдань, які не під силу одній людині.

Створення команди є гарантією того, що при виробленні рішення враховуватимуться інтереси всіх сторін.

В результаті співпраці в команді фахівців з декількох підрозділів стає неможливим односторонній вплив однієї з вищих інстанцій.

Під час роботи команди зменшується ризик прийняття помилкового рішення та небезпека того, що у поле зору не потраплять деякі важливі факти.

Одна голова добре а дві краще.

Команда допомагає боротися з "виробничою сліпотою". Те, що один працівник не помічає за звичкою, бачить інший, якому, у свою чергу, не впадають у вічі певні проблеми на власній ділянці роботи.

Робота у команді посилює готовність та здатність керівників усіх рівнів до співпраці.

Співробітника, який працював у команді, очікує менше труднощів при взаємодії з колегами чи іншими підрозділами компанії.

Команда має позитивний вплив на розвиток якостей, що мають важливе значення для колегіального співробітництва. Вона спонукає до терпимості, порядку, визнання чужої думки та коректної дискусії, подолання егоїстичних поглядів. Ці фактори виходять за рамки роботи в команді та позначаються на загальному успіху компанії.

Співробітник, який добре зарекомендував себе при роботі у складі команди, отримує додаткову кваліфікацію, цінну як для нього, так і для компанії.

Підприємство реалізує ідеї, які виникли у рамках нормальної організації праці. Це пояснюється тим, що окремий співробітник не має можливості знайти на своєму робочому місці відправні точки у вирішенні проблеми, що виходить за рамки його безпосередньої діяльності.

Команда надає як окремому працівнику, так і цілому колективу можливість максимального розкриття творчого потенціалу та його практичної реалізації.

Великим компаніям команда дозволяє раціональніше використовувати можливості своїх фахівців, які працюють над вирішенням завдань, що виходять за рамки їх посадових обов’язків.

Для середніх та малих компаній командна робота дозволяє всебічно використовувати здібності, знання та навички співробітників. Команда може замінити роботу фахівців, яких фірма може запросити працювати з фінансових причин.

Недоліки командної роботи

Поряд із позитивними рисами, робота командою має і негативні сторони.

— Робота в команді, на відміну від звичайної роботи, може вимагати додаткових витрат часу. Початковий період, коли члени команди притираються один до одного, може бути тривалим. Певний час потрібен для пошуку відповідної форми спільної роботи.

— Робота команди часто відрізняється повільністю. Це особливо помітно за великої чисельності команди і під час роботи у команді за сумісництвом. Проблеми, із якими доводиться зіштовхуватися під час збору членів команди у призначений час, негативно позначаються під час роботи.

— Дискусії, що виникають під час роботи у складі команди, забирають багато часу, особливо якщо окремі співробітники не володіють технікою їхнього ведення. Можливі серйозні розбіжності.

— Робота в команді може призвести до затримки ухвалення рішення, оскільки різні погляди учасників узагальнюються лише після тривалих дискусій.

— Анонімність результатів праці окремих членів команди може негативно вплинути на бажання працювати. Будь-який член команди, який показав недостатню результативність, може сховатися за активного учасника командної роботи. Працюючи командою відсутня стимул до почуття честолюбства, оскільки окремий працівник не отримує персонального заохочення за результати.

— Якщо працівник виконує роботу у складі команди як додаткову до основної діяльності, то вона може бути для нього надто великим навантаженням. Тому необхідно в кожному конкретному випадку враховувати, чи це сильне навантаження, від яких завдань і в якому обсязі слід відмовитися на час роботи в команді.

– Відомий вислів: "Верблюд – це кінь, намальований командою". Втім, стверджувати, що робота командою призводить до неефективної витрати часу, так само неправомірно, як і вимагати колективного ухвалення всіх рішень.

Основні фактори успіху для ефективної командної роботи:

Чітка постановка цілей та завдань;
Правильний підбір складу команди;
Продумана система для членів команди;
Здатність учасників команди до колегіальної роботи.

Джерело запису: zen.yandex.ru

Цей веб -сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Ми припустимо, що з цим все гаразд, але ви можете відмовитися, якщо захочете. Прийняти Читати далі