...
🛫 Loe lähemalt infoärist, finantskirjaoskusest, personaalsest kasvust. Interneti-äri, äri Internetis, investeeringud, tulud, kutsealad, kasumlikud investeeringud, hoiused. Edulood, eneseareng, isiklik kasv.

Meeskonnatöö: peamised edutegurid

22

Meeskond võib koosneda nii ettevõtte sama kui ka erinevate tasandite ja allüksuste töötajatest. Meeskonna koosseisus töötamise perioodil on kõigil selle liikmetel võrdsed õigused ja nad täidavad meeskonna eesmärkidest ja eesmärkidest tulenevaid kohustusi. Meeskonnatöö puhul pole vahet, mis ametikohal kolleeg on. Meeskonnas on kõigil töötajatel võrdsed positsioonid.

Meeskonnaliikmete õigused ja kohustused on ühelt poolt meeskonnasisese töö korraldamise aluseks, teiselt poolt aga aluseks osalejate võimete hindamisel selle töövormi jaoks.

Meeskonnaliikme kohustused

Iga meeskonnaliige on kohustatud suunama oma jõupingutused, teadmised ja võimed meeskonnale seatud eesmärkide saavutamiseks. Samas ei tohiks ta omakasupüüdlikke kaalutlusi järgides varjata ideid ja lahendusi, mida meeskond vajab nende hilisemaks kasutamiseks põhitöökohas.

Iga meeskonnaliige on kohustatud vabalt väljendama oma mõtteid tekkinud probleemide kohta, arvestamata kohustusi, mis seovad teda põhitöökoha juhiga.

Ükski meeskonnaliige ei tohiks muuta oma tegevust sõltuvaks rühma suhtumisest selle soovitustesse. Lisaks peab iga meeskonnaliige olema valmis alluma enamuse otsusele, isegi kui see otsus on vastuolus tema enda ideedega. Erandiks on juhus, kui meeskonnal on ühe liikme arvates eriolukord, mille eest ta ei taha vastutada. Sel juhul peaks "eriarvamus" protokollis kajastuma.

Iga meeskonnaliige peaks olema kolleegidele lojaalne. Ta ei tohi teavitada kõrvalisi isikuid meeskonna arutelude ja otsuste sisust ega kasutada neid otsuseid isikliku kasu saamiseks.

Iga meeskonnaliige peab kohtlema teisi meeskonnaliikmeid võrdsete partneritena. Ta peab nende ideid objektiivselt analüüsima ja väljendama oma seisukohta nende kohta.

Sallivus ja vastastikune lugupidamine on eduka meeskonnatöö kõige olulisemad tingimused.

Iga meeskonnaliige vastutab selle eest , et teavitada teisi kõigest, mida nad peavad teadma, et meeskonnale pandud ülesandeid täita.

Ükski meeskonnaliige ei saa oma meeldimiste ja mittemeeldimiste tõttu oma liikmete koostööd segada.

Koostöö tõhustamiseks peaks iga meeskonnaliige püüdma luua häid ärisuhteid ülejäänud meeskonnaliikmetega.

Loetletud kohustustest lähtuvad meeskonnaliikme õigused.

Meeskonnaliikme õigused

Väljendage vabalt oma arvamust ja nõudke selle kontrollimist.

Nõua konfidentsiaalsete, mitteavalike usaldussuhete loomist. Mõtteid, mida ta meeskonnas töötades väljendas, ei tohiks kolmandad osapooled teatavaks saada. Töötajat ei saa ohustada tema poolt meeskonnatöö käigus väljendatud ideede tõttu.

Saate teistelt meeskonnaliikmetelt objektiivset ja täielikku teavet.

Nõua, et tema mõtteid kasutaksid teised meeskonnaliikmed kõrval ainult siis, kui see ei kahjusta meeskonnale pandud ülesannete täitmist või kui selleks on saadud eriluba.

Nõua õige käitumise põhimõtete järgimist meeskonnas töötamise protsessis .

Vastutustunne meeskonnas töötades

Meeskond tervikuna vastutab kõige eest, mida ta teeb ja ei tee.

Meeskond nõustub, et kõik meeskonnaliikmed jagavad vastutust, isegi kui nad alguses kahtlesid. Nad ei saa end meeskonna otsusest distantseerida, viidates oma vastuväidetele.

Kui meeskond ei saavuta ühtsust, tehakse otsus häälteenamusega. Sel juhul võib vähemus protokolli kanda "eriarvamuse". Edaspidi allub enamusele ja töötab otsuse alusel. Sel juhul vastutavad need isikud, kuigi ei vastuta otsuse eest, selle otsuse alusel saadud töö edasiste üldiste tulemuste eest. Üksikute liikmete mittenõustumine ühise otsusega ei vabasta neid vastutusest võimalike tagajärgede eest.

Kui meeskond teeb enamuse otsuse, mida üksikud liikmed peavad vastuvõetamatuks veaks, mille eest nad ei taha vastutusele võtta, peavad nad seda meeskonnale selgelt teatama. Sel juhul teavitatakse meeskonna “juhti", kes otsustab vastava isiku võimaliku meeskonnast väljaarvamise või uue meeskonna komplekteerimise.

Praktikas tuleb sageli ette nn "ristteed" – olukord, kus tuleb otsustada, kummas suunas kahest suunast edasi liikuda. Kui meeskond ise ei suuda väljapääsu leida, peab juht kas otsustama, kumba kahest teest valida, või moodustama kaks meeskonda, kes töötavad mõlema suuna kallal.

Meeskonnajuht vastutab töö tulemuste eest samal määral kui iga tavaline meeskonnaliige. Meeskonnas tehtava töö korrektse korraldamise eest vastutab ta meeskonna ees. Juhi topeltvastutus meeskonna ja kliendi ees oleks vastuolus tema positsiooni olemusega meeskonnas.

Olemasolevas organisatsioonistruktuuris tavapärasest kollegiaalse koostöö protsessist kaugemale ulatuvate probleemide lahendamiseks peab tippjuht või ettevõtte juhtkond looma sobiva meeskonna ja selle dokumenteerima. Sellist alaliselt moodustatud meeskonda tuleks käsitleda uue üksusena. Seda ei saa moodustada üks juhtidest. Asjakohase otsuse vastuvõtmine on äriühingu juhtkonna või sellele alluva organi pädevuses.

Spetsiaalselt loodud meeskond saadetakse laiali kohe, kui see on määratud ülesanded täitnud. Kui me räägime ettevõtte juhtkonna või muu pädeva asutuse organiseeritud meeskonnast, siis nad peaksid selle laiali saatma.

Meeskonnatöö eelised

Meeskond võimaldab lahendada probleeme, mis ühele inimesele üle jõu käivad.

Meeskonna loomine on garantii, et lahenduse väljatöötamisel arvestatakse kõigi osapoolte huvidega.

Mitme osakonna spetsialistidest koosneva meeskonna koostöö tulemusena muutub ühe kõrgema võimu ühepoolne mõjutamine võimatuks.

Kui meeskond töötab, väheneb risk teha ekslik otsus ja oht, et mõni oluline fakt ei tule nähtavale.

Üks pea on hea, aga kaks parem.

Meeskond aitab võidelda "tööstuspimedusega". Mida üks töötaja harjumusest ei märka, seda näeb teine, kes omakorda ei märka teatud probleeme enda tööpiirkonnas.

Meeskonnatöö suurendab kõikide tasandite juhtide koostöövalmidust ja -võimet.

Meeskonnas töötanud töötajal on vähem raskusi kolleegide või ettevõtte teiste osakondadega suhtlemisel.

Meeskonnal on positiivne mõju kollegiaalseks koostööks oluliste omaduste kujunemisele. See julgustab sallivust, korda, teiste inimeste arvamuste tunnustamist ja korrektset arutelu, isekatest seisukohtadest üle saamist. Need tegurid ulatuvad meeskonnatööst kaugemale ja mõjutavad ettevõtte üldist edu.

Meeskonnas töötades end hästi tõestanud töötaja saab lisakvalifikatsiooni, mis on väärtuslik nii tema kui ka ettevõtte jaoks.

Ettevõte viib ellu ideid, mis tavapärase töökorralduse raames poleks tekkinud. Selle põhjuseks on asjaolu, et üksikul töötajal puudub võimalus leida oma töökohal lähtekohti probleemi lahendamisel, mis väljub tema lähitegevusest.

Meeskond annab nii üksikule töötajale kui ka kogu meeskonnale võimaluse oma loomingulist potentsiaali maksimeerida ja selle praktilist rakendamist.

Suurettevõtete jaoks võimaldab meeskond ratsionaalsemalt kasutada oma spetsialistide võimalusi, kes tegelevad nende tööülesannete piiridest väljuvate probleemide lahendamisega.

Keskmiste ja väikeste ettevõtete jaoks võimaldab meeskonnatöö täielikult ära kasutada töötajate võimeid, teadmisi ja oskusi. Meeskond võib asendada nende spetsialistide tööd, keda ettevõte ei saa rahalistel põhjustel tööle kutsuda.

Meeskonnatöö puudused

Koos positiivsete omadustega on meeskonnatööl ka negatiivseid külgi.

– Meeskonnas töötamine võib erinevalt tavatööst nõuda lisaaega. Esialgne periood, mil meeskonnaliikmed üksteisega harjuvad, võib olla üsna pikk. Aega kulub ka sobiva ühistöö vormi leidmiseks.

— Meeskonnatöö on sageli aeglane. See on eriti märgatav suure meeskonna suuruse ja osalise tööajaga meeskonnas töötades. Raskused, mis tekivad meeskonnaliikmete kokkulepitud ajal kogumisel, mõjutavad negatiivselt töö edenemist.

– Meeskonnas töötades tekkivad arutelud võtavad palju aega, eriti kui üksikud töötajad ei tunne nende läbiviimise tehnikat. Võimalikud on tõsised erimeelsused.

– Meeskonnatöö võib kaasa tuua otsustamise venimise, kuna osalejate erinevad seisukohad üldistatakse alles pärast pikki arutelusid.

– Üksikute meeskonnaliikmete töötulemuste anonüümsus võib töösoovi negatiivselt mõjutada. Iga meeskonnaliige, kes on näidanud ebapiisavat tulemuslikkust, võib "varjata" aktiivse meeskonnatöö liikme taha. Meeskonnana töötades pole ambitsioonikust stiimulit, kuna üksiktöötaja ei saa tulemuste eest isiklikku tasu.

– Kui töötaja teeb tööd meeskonna koosseisus põhitegevuse lisana, siis võib see olla tema jaoks liiga palju tööd. Seetõttu tuleb igal konkreetsel juhul arvestada, kas see koormus on teostatav, millistest tööülesannetest ja millises ulatuses tuleks meeskonnas töötamise ajaks loobuda.

– Tuntud on väljend: "Kaamel on meeskonna poolt tõmmatud hobune." Kuid väita, et meeskonnatöö viib ebatõhusa ajaraiskamiseni, on sama ebaõiglane kui nõuda, et kõik otsused tehtaks ühiselt.

Tõhusa meeskonnatöö peamised edutegurid:

Selge eesmärkide ja eesmärkide seadmine;
Õige meeskonna valik;
Läbimõeldud süsteem meeskonnaliikmetele;
Meeskonnaliikmete oskus töötada kollegiaalselt.

See veebisait kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid saate soovi korral loobuda. Nõustu Loe rohkem