...
🛫 Lue lisää infobisneksestä, talouslukutaidosta, henkilökohtaisesta kasvusta. Internet-liiketoiminta, liiketoiminta Internetissä, investoinnit, tulot, ammatit, kannattavat sijoitukset, talletukset. Menestystarinoita, itsensä kehittämistä, henkilökohtaista kasvua.

Ryhmätyö: keskeiset menestystekijät

9

Tiimi voi koostua sekä saman että yrityksen eri tasojen ja divisioonien työntekijöistä. Ryhmätyöskentelyn aikana kaikilla sen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja tehtävät, jotka johtuvat tiimin päämääristä ja tavoitteista. Ryhmätyössä ei ole väliä, missä asemassa kollega on. Ryhmässä kaikilla työntekijöillä on sama asema.

Ryhmän jäsenten oikeudet ja velvollisuudet toimivat toisaalta perustana työryhmän sisäiselle organisoinnille ja toisaalta perustana arvioitaessa osallistujien kykyjä tähän työmuotoon.

Ryhmän jäsenten velvollisuudet

Jokainen tiimin jäsen on velvollinen ohjaamaan voimansa, tietonsa ja kykynsä saavuttaakseen joukkueelle asetetut tavoitteet. Samanaikaisesti hänen ei pidä itsekkäiden harkinnan mukaan piilottaa joukkueen tarvitsemia ideoita ja ratkaisuja myöhempään käyttöön päätyöpaikalla.

Jokainen tiimin jäsen on velvollinen ilmaisemaan vapaasti ajatuksensa esiin tulleista ongelmista, ottamatta huomioon velvollisuuksia, jotka sitovat hänet päätyöpaikan johtajaan.

Kenenkään tiimin jäsenistä ei tule tehdä toimintaansa riippuvaiseksi ryhmän asenteesta sen suosituksiin. Lisäksi jokaisen ryhmän jäsenen on oltava valmis alistumaan enemmistön päätökseen, vaikka tämä päätös olisi vastoin hänen omia ajatuksiaan. Poikkeuksena on tilanne, jossa tiimillä on jonkun jäsenen mielestä erityinen tilanne, josta hän ei halua olla vastuussa. Tässä tapauksessa "eriävän mielipiteen" tulisi näkyä pöytäkirjassa.

Jokaisen tiimin jäsenen tulee olla uskollinen kollegoilleen. Hän ei saa tiedottaa ulkopuolisille ryhmän keskustelujen sisällöstä ja päätöksistä tai käyttää näitä päätöksiä henkilökohtaiseen hyötyyn.

Jokaisen joukkueen jäsenen tulee kohdella muita joukkueen jäseniä tasavertaisina kumppaneina. Hänen on analysoitava objektiivisesti heidän ajatuksensa ja ilmaistava näkemyksensä niistä.

Suvaitsevaisuus ja keskinäinen kunnioitus ovat onnistuneen ryhmätyön tärkeimmät edellytykset.

Jokainen ryhmän jäsen on vastuussa siitä, että hän tiedottaa muille kaikesta, mitä heidän on tiedettävä, jotta he voivat suorittaa ryhmälle määrätyt tehtävät.

Kukaan tiimin jäsenistä ei voi häiritä sen jäsenten yhteistyötä omien mieltymystensä tai inhoamisaikojensa vuoksi.

Yhteistyön tehostamiseksi jokaisen tiimin jäsenen tulee pyrkiä luomaan hyvät liikesuhteet muihin tiimin jäseniin.

Listatuista tehtävistä seuraa joukkueen jäsenen oikeuksia.

Joukkueen jäsenten oikeudet

Ilmaise mielipiteesi vapaasti ja vaadi sen tarkistamista.

Vaadi luottamuksellisten, ei-julkisten luottamussuhteiden luomista. Ajatuksia, joita hän ilmaisi työskennellessään ryhmässä, ei pitäisi tulla kolmansien osapuolten tietoon. Työntekijä ei voi vaarantua hänen ryhmätyöskentelyssä esittämiensä ajatusten vuoksi.

Saat objektiivista ja täydellistä tietoa muilta tiimin jäseniltä.

Vaadi, että muut joukkueen jäsenet käyttävät hänen ajatuksiaan vain, jos se ei haittaa ryhmälle annettujen tehtävien suorittamista tai jos tähän on saatu erillinen lupa.

Edellyttää oikean käytöksen periaatteiden noudattamista tiimityöskentelyssä .

Vastuullisuutta tiimityöskentelyssä

Koko tiimi on vastuussa kaikesta, mitä se tekee ja ei tee.

Tiimi on samaa mieltä siitä, että kaikki tiimin jäsenet jakavat vastuun, vaikka he alun perin olisivat epäilleet. He eivät voi etääntyä joukkueen päätöksestä vetoamalla omiin vastalauseisiinsa.

Jos joukkue ei saavuta yhtenäisyyttä, päätös tehdään enemmistöäänestyksellä. Tässä tapauksessa vähemmistö voi merkitä pöytäkirjaan "eriävän mielipiteen". Jatkossa se tottelee enemmistöä ja toimii päätöksen perusteella. Tässä tapauksessa nämä henkilöt, vaikka eivät ole vastuussa päätöksestä, ovat vastuussa tämän päätöksen perusteella saadun työn yleisistä jatkotuloksista. Yksittäisten jäsenten erimielisyys yhteisestä päätöksestä ei vapauta heitä vastuusta mahdollisista seurauksista.

Jos ryhmä tekee enemmistöpäätöksen, jonka yksittäiset jäsenet pitävät ei-hyväksyttävänä virheenä, josta he eivät halua joutua vastuuseen, heidän on ilmoitettava tämä selkeästi tiimille. Tällöin asiasta tiedotetaan joukkueen "johtajalle”, joka päättää vastaavan henkilön mahdollisesta poissulkemisesta tiimistä tai uuden joukkueen rekrytoinnista.

Käytännössä kyse on usein niin sanotusta "risteyksestä" – tilanteesta, jossa on päätettävä, kumpaan suuntaan on tarpeen edetä. Jos tiimi ei itse löydä ulospääsyä, johtajan on joko päätettävä, kumpi kahdesta polusta valitaan, tai muodostettava kaksi ryhmää työskentelemään kummankin suunnan mukaisesti.

Työryhmän vetäjä on vastuussa työn tuloksista samalla tavalla kuin jokainen tavallinen tiimin jäsen. Hän on vastuussa hänen tiimilleen hänen työnsä asianmukaisesta organisoinnista osana toimintaansa ryhmässä. Johtajan kaksoisvastuu tiimiä ja asiakasta kohtaan olisi vastoin hänen asemansa ydintä tiimissä.

Ongelmien ratkaisemiseksi, jotka ylittävät olemassa olevan organisaatiorakenteen tavanomaisen kollegiaalisen yhteistyön prosessin, ylimmän johtajan tai yrityksen johdon on muodostettava asianmukainen tiimi ja dokumentoitava tämä. Tällaista pysyvästi perustettua tiimiä tulisi pitää uutena yksikkönä. Sitä ei voi muodostaa yksikään johtajista. Asianmukaisen päätöksen tekeminen kuuluu yhtiön johdon tai sen alaisen toimielimen toimivaltaan.

Erityisesti luotu tiimi hajotetaan heti, kun se on suorittanut sille osoitetut tehtävät. Jos puhumme yrityksen johdon tai muun toimivaltaisen viranomaisen järjestämästä tiimistä, se pitäisi hajottaa.

Ryhmätyön edut

Tiimi mahdollistaa ongelmien ratkaisemisen, jotka eivät ole yhden ihmisen voimien ulkopuolella.

Tiimin luominen on tae siitä, että ratkaisun kehittämisessä otetaan huomioon kaikkien osapuolten edut.

Useiden osastojen asiantuntijaryhmän yhteistyön seurauksena yhden ylemmän viranomaisen yksipuolinen vaikutusvalta tulee mahdottomaksi.

Kun tiimi toimii, virheellisen päätöksen tekemisen riski vähenee ja riski siitä, että jotkut tärkeät tosiasiat jäävät huomiotta.

Yksi pää on hyvä, mutta kaksi parempi.

Tiimi auttaa taistelemaan "teollista sokeutta" vastaan. Se, mitä yksi työntekijä ei tottumuksesta huomaa, näkee toinen, joka ei puolestaan ​​huomaa tiettyjä ongelmia omalla työalueellaan.

Ryhmätyö lisää kaikkien tasojen johtajien yhteistyöhalua ja -kykyä.

Työntekijällä, joka on työskennellyt tiimissä, on vähemmän vaikeuksia olla vuorovaikutuksessa kollegoiden tai yrityksen muiden osastojen kanssa.

Ryhmällä on positiivinen vaikutus kollegiaalisen yhteistyön kannalta tärkeiden ominaisuuksien kehittymiseen. Se rohkaisee suvaitsevaisuuteen, järjestykseen, muiden ihmisten mielipiteiden tunnustamiseen ja oikeaan keskusteluun, itsekkäiden näkemysten voittamiseen. Nämä tekijät menevät tiimityötä pidemmälle ja vaikuttavat yrityksen yleiseen menestykseen.

Tiimityöskentelyssä itsensä hyvin osoittanut työntekijä saa itselleen ja yritykselle arvokasta lisäpätevyyttä.

Yritys toteuttaa ideoita, joita ei olisi syntynyt tavanomaisen työn organisoinnin puitteissa. Tämä johtuu siitä, että yksittäisellä työntekijällä ei ole mahdollisuutta löytää työpaikaltaan lähtökohtia hänen välittömän toiminnan ulkopuolelle menevän ongelman ratkaisemiseksi.

Tiimi tarjoaa sekä yksittäiselle työntekijälle että koko tiimille mahdollisuuden maksimoida luovaa potentiaaliaan ja sen käytännön toteutusta.

Suurille yrityksille tiimi antaa heille mahdollisuuden käyttää järkevämmin niiden asiantuntijoiden kykyjä, jotka työskentelevät ratkaistakseen ongelmia, jotka ylittävät heidän työvelvollisuutensa.

Keskisuurille ja pienille yrityksille tiimityö mahdollistaa työntekijöiden kykyjen, tietojen ja taitojen täyden hyödyntämisen. Tiimi voi korvata sellaisten asiantuntijoiden työtä, joita yritys ei voi kutsua töihin taloudellisista syistä.

Ryhmätyön huonot puolet

Positiivisten ominaisuuksien lisäksi ryhmätyöllä on myös negatiivisia puolia.

– Ryhmätyöskentely saattaa vaatia lisäaikaa, toisin kuin normaali työ. Alkujakso, jolloin tiimin jäsenet tottuvat toisiinsa, voi olla melko pitkä. Aikaa tarvitaan myös sopivan yhteistyömuodon löytämiseen.

– Ryhmätyö on usein hidasta. Tämä on erityisen havaittavissa suuressa ryhmässä ja osa-aikatyössä ryhmässä. Vaikeudet saada tiimin jäseniä sovittuun aikaan vaikuttavat negatiivisesti työn etenemiseen.

– Ryhmätyössä syntyvät keskustelut vievät paljon aikaa, varsinkin jos yksittäiset työntekijät eivät osaa niitä käydä. Vakavat erimielisyydet ovat mahdollisia.

– Ryhmätyö voi viivästyttää päätöksentekoa, sillä osallistujien erilaiset näkemykset yleistyvät vasta pitkien keskustelujen jälkeen.

– Yksittäisten tiimin jäsenten työn tulosten anonyymiys voi vaikuttaa haitallisesti työskentelyhaluun. Jokainen ryhmän jäsen, joka on osoittanut riittämätöntä suorituskykyä, voi "piiloutua" aktiivisen tiimityön jäsenen taakse. Ryhmätyöskentelyssä ei kannusteta kunnianhimoon, koska yksittäinen työntekijä ei saa henkilökohtaista palkkiota tuloksista.

– Jos työntekijä tekee työtä osana tiimiä päätoiminnan lisänä, se voi olla hänelle liikaa työtä. Siksi kussakin yksittäistapauksessa on pohdittava, onko tämä kuormitus toteutettavissa, mistä tehtävistä ja missä määrin ryhmätyön ajaksi tulisi luopua.

– Ilmaus tunnetaan: "Kameli on joukkueen vetämä hevonen." Kuitenkin väittää, että ryhmätyö johtaa tehottomaan ajanhukkaan, on aivan yhtä perusteetonta kuin vaatia, että kaikki päätökset tehdään kollektiivisesti.

Tärkeimmät menestystekijät tehokkaalle ryhmätyölle:

Selkeä tavoitteiden ja tavoitteiden asettaminen;
Oikea joukkueen valinta;
Hyvin harkittu järjestelmä tiimin jäsenille;
Ryhmän jäsenten kykyä työskennellä kollegiaalisesti.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi. Oletamme, että olet kunnossa, mutta voit halutessasi kieltäytyä. Hyväksyä Lisätietoja